Back to top กลับด้านบน

CSR Kanchanaburi 2016

CSR Kanchanaburi 2016

Description

บริจาคเครื่องอุปโภค บริโภค อุปกรณ์การฝึก และเงินสนับสนุนทางการศึกษาให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กด้อยโอกาสวัดองธิ

บริจาคเครื่องอุปโภค บริโภค อุปกรณ์การฝึก และเงินสนับสนุนทางการศึกษาให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กด้อยโอกาสวัดองธิ


บริจาคเครื่องอุปโภค บริโภค อุปกรณ์การฝึก และเงินสนับสนุนทางการศึกษาให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กด้อยโอกาสวัดองธิ

 

 

บริจาคเครื่องอุปโภค บริโภค อุปกรณ์การฝึก และเงินสนับสนุนทางการศึกษาให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กด้อยโอกาสวัดองธิ